Privacybeleid van WeMove Europe: 10-04-2018

Bij WeMove Europe nemen wij uw privacy heel serieus. Uw informatie wordt door ons bewust opgeslagen op servers binnen Europa die onderworpen zijn aan de Duitse en Europese voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij streven ernaar altijd gebruik te maken van Europese dienstverleners om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te allen tijde te verzekeren. Zender uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens nooit verkopen of met een derde delen.

Dit privacybeleid ("beleid") beschrijft hoe wij gegevens verzamelen en verwerken en wat uw mogelijkheden zijn ten aanzien van de manieren waarop uw persoonlijke informatie wordt behandeld. Lees deze informatie aandachtig.

U verstrekt uw persoonsgegevens aan ons op vrijwillige basis. Maar als u ons geen persoonsgegevens verstrekt dan kunt u bijvoorbeeld geen petitie ondertekenen, geen petitie starten, niet deelnemen aan een actiecampagne, geen donatie doen, geen enquete invullen, niet bij ons solliciteren naar een baan of als vrijwilliger.

1.Verantwoordelijke instantie • gegevensbeheerder

De "verwerkingsverantwoordelijke" -de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt -is WeMove Europe SCE mbH, gevestigd: Grimmstr. 10, 10967 - Berlijn.

2.Bereik van dit privacybeleid

Dit beleid regelt hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het specificeert welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze websites bezoekt en hoe wij deze gebruiken.

Persoonsgegevens zijn al die gegevens die betrekking hebben op een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd.

Het gaat hierbij om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of geboortedatum. Statistische gegevens die niet direct of indirect met u in verband kunnen worden gebracht zijn geen persoonsgegevens. Voorbeelden van statistische gegevens zijn de populariteit van afzonderlijke websites op onze site of het aantal gebruikers van een site.

3. Wanneer verzamelen wij gegevens?

(1) Wanneer u ons deze rechtstreeks geeft

U kunt ons bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verstrekken om een petitie te starten, een petitie te ondertekenen, deel te nemen aan een andere actiecampagne, wanneer u informatie over een petitie vanaf onze websites deelt op Facebook, Twitter en/of via e-mail, wanneer u bij ons solliciteert naar een baan, wanneer u zich bij ons aanmeldt als vrijwilliger, wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e­mail of per post en/of wanneer u aan ons geld doneert.

(2) Wanneer u ons deze indirect geeft

Wij kunnen uw gegevens delen met anderen, bijvoorbeeld met gebruikers van onze diensten, onafhankelijke organisatoren van evenementen, andere fondsenwervende instanties, sponsors en supporters van onze organisatie en diensten. Ook worden uw gegevens aan ons verstrekt wanneer u ons volgt of anderszins in wisselwerking met ons staat op of via sociale media zoals Twitter of Facebook.

(3) Wanneer u andere organisaties toestemming geeft om deze informatie met ons te delen, of wanneer de informatie publiekelijk beschikbaar is.

(4) Wanneer u onze websites bezoekt

Wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze websites bezoekt en om uw online-ervaring te kunnen personaliseren (bijvoorbeeld door uw gegevens te onthouden zodat u gemakkelijker een petitie kunt ondertekenen). Wij verwijzen u naar het segment over cookies (hieronder) voor meer informatie over hoe de manier waarop wij cookies gebruiken van invloed is op uw persoonsgegevens.

4. Welke gegevens verzamelen wij

(1) Bij onze campagnevoering:

Wanneer wij u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan onze campagnes of ons werk op andere manieren te steunen en op de hoogte te blijven van onze campagnes, verzamelen en bewaren wij gewoonlijk de volgende informatie:

 • Voornaam, achternaam,

 • E-mailadres,

 • Postcode, land,

 • De taal die u spreekt.

Soms kunnen wij om andere informatie vragen wanneer dit toepasselijk en relevant is, bijvoorbeeld:

 • Telefoonnummer,

 • Fysiek adres,

 • Uw socialemediaprofiel

 • Bijzonderheden over campagnes die u hebt gesteund, onderwerp/gebieden die voor u van belang zijn, reacties op enquêtes die u hebt ingevuld en andere informatie wanneer die relevant is voor de campagne.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). U kunt ons ook een vrijwillig commentaar geven op de campagne die u wilt steunen, en wij kunnen dit commentaar publiceren op onze websites, elders online, of op gedrukt campagnemateriaal (zoals boeken met handtekeningen, pamfletten of spandoeken) ondertekend met uw voornaam om de standpunten van onze gemeenschap over het onderwerp van de campagne te illustreren om de petitie of de outreach online bij een breder publiek te brengen.

(2) Om donaties in te zamelen en financiële transacties te verwerken:

Als u ervoor kiest ons werk te steunen met een donatie, hebben wij de volgende informatie over u nodig:

 • Voornaam, achternaam,

 • E-mailadres,

 • Postcode, land,

 • Betalingsgegevens (naam van de rekeninghouder, IBAN/rekeningnummer

  BIC/bankcode, creditcardnummer, naam van de financiële instelling, enz.),

 • Donatiebedrag en frequentie.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(3) Om uw sollicitatie voor werk of vrijwilligerswerk te verwerken:

Wanneer u solliciteert op een vacature bij WeMove Europe bepaalt u zelf de omvang van de gegevens die u ons als onderdeel van uw sollicitatie wilt toezenden. Om uw sollicitatie voor werk en/of vrijwilligerswerk administratief af te handelen, verzamelen en bewaren wij gewoonlijk de volgende informatie:

 • Voornaam, achternaam,

 • E-mailadres,

 • Land,

 • De taal of talen die u spreekt

 • Telefoonnummer (waar het passend en relevant is, bijvoorbeeld).

Houd er rekening mee dat de sollicitaties die u ons per e-mail stuurt onversleuteld worden toegezonden.

(4) U kunt onze websites bezoeken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken of ons met een donatie te steunen. In dit geval verzamelen en gebruiken wij alleen de gegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven bij het gebruik van onze websites.

(5) Gebruiksgegevens:

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens op. Deze gebruiken wij voor statistische doeleinden, om de kwaliteit en het ontwerp van onze websites te verbeteren, en voor online-veiligheidsdoeleinden. Wij gebruiken deze informatie ook om toegang tot onze websites mogelijk te maken en om onze systemen te controleren en te beheren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gebruiksgegevens is ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens bestaan uit:

 • de pagina vanwaar het bestand werd opgevraagd,

 • de naam van het bestand,

 • de datum en tijd van de zoekopdracht,

 • de hoeveelheid overgedragen gegeven

 • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),

 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,

 • het IP-adres van de computer die de aanvraag doet

(6) Analyse van de website

Matomo

Met behulp van zelf-hosted software genaamd Matomo verzamelen wij niet­ persoonlijk-identificerende informatie van het soort dat webbrowsers en -servers gewoonlijk beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende website en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is het ons streven om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Van tijd tot tijd kunnen wij niet-persoonlijk-identificerende informatie globaal genomen vrijgeven, bijvoorbeeld door verslag uit te brengen over trends in het gebruik van onze websites.

Wij verzamelen ook mogelijk persoonlijk identificerende informatie, zoals Internet Protocol (IP)-adressen. Deze informatie wordt door ons niet gebruikt om onze bezoekers te identificeren en wij maken deze informatie niet bekend aan derden.

Opting-out van website-tracking

U kunt kiezen om geen uniek web analytics cookie-identificatienummer aan uw computer te laten toewijzen om te voorkomen dat de op deze website verzamelde gegevens worden samengevoegd en geanalyseerd.

Om die keuze te maken, dient u uw browser zo in te stellen dat er een Do-Not-Track header verschijnt.

Polyfill.io

Polyfill Service levert stukjes code, "polyfills" genoemd. Deze stukjes code voorzien oudere internetbrowsers van bepaalde functies die nodig zijn om een ervaring te bieden die overeenkomt met die van de modernste browsers. Wanneer u een webpagina laadt die Polyfill Service gebruikt, zal uw browser alle polyfills downloaden die nodig zijn om de webpagina met succes in uw browser te vertonen. U kunt hun privacybeleid raadplegen op hun site.

5. Hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken

(1) Overzicht

De door ons verwerkte persoonsgegevens zullen voor de volgende doeleinden warden gebruikt:

 • Het voeren van campagnes, met inbegrip van petities en andere acties;

 • Afhandeling van donaties;

 • Het personaliseren van de gebruikersinteractie met onze websites;

 • Informatie over onze campagnes versturen per e-mail of op andere wijze (post, telefoon, sms, WhatsApp en andere kanalen);

 • Informatie over belangrijke wijzigingen in het privacybeleid;

 • Zoals verder beschreven in dit privacybeleid.

(2) Campagnevoering

Wij hebben uw gegevens nodig zodat u gebruik kunt maken van alle online diensten die wij aanbieden en verband houden met de campagnes die wij voeren, bijvoorbeeld deelnemen aan een campagne, een petitie ondertekenen, een petitie starten, deelnemen aan een enquête of een andere campagneactie (bijvoorbeeld een campagnedoel mailen of twitteren).

Om u in staat te stellen aan een campagne deel te nemen, hebben wij uw naam, e­mailadres, postcode en land nodig. Wij gebruiken uw gegevens (handtekening) om uw deelname aan een campagne te noteren in de handtekeningenlijst en om u uit te nodigen tot het verlenen van uw toestemming voor het ontvangen van onze campagne-e-mails.

Wij kunnen de informatie over uw naam, voornaam en land doorgeven aan het doelwit van de petitie - zo kunnen wij bewijzen dat er een echte persoon achter uw handtekening staat en uw privacy beschermen door de informatie die wij delen tot een minimum te beperken. In sommige speciale gevallen wanneer de informatie over waar u zich bevindt (bijvoorbeeld kiesdistrict) relevant zou zijn voor het doel van de campagne kunnen wij ook uw stad of postcode delen met het doel van de petitie.

Als u deelneemt aan een campagne, kunnen wij u vragen of wij uw e-mailadres mogen delen met de initiatiefnemer van de campagne of met onze partnerorganisatie. lndien u toestemming verleent, zullen wij uw e-mailadres delen.

Om campagnes te kunnen uitvoeren, ontvangen door ons ingeschakelde dienstverleners de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld mails verzenden of website-analyse. Dienstverleners mogen de gegevens alleen gebruiken om de aan hen opgedragen taken uit te voeren.

Als u aan een campagne deelneemt, zullen wij - met uw uitdrukkelijke toestemming -uw gegevens gebruiken om u per e-mail (of via een ander kanaal) op de hoogte te houden van het werk van WeMove Europe en onze campagnes. U kunt uw toestemming om informatie te ontvangen op elk moment intrekken door u uit te schrijven of ans schriftelijk een bericht te sturen naar info@wemove.eu of zoals hieronder beschreven.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder a) (voor de campagne-e-mails) en b) (voor de ondertekening van een petitie) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU of, voor het Europees burgerinitiatief, Verordening (EU) nr. 211/2011 over het Europees burgerinitiatief.

(3) Verwerking van financiële transacties

Wij gebruiken uw gegevens voor de administratie van donaties of andere betalingen aan WeMove Europe via creditcards/debit cards, automatische incasso''s, cheques, doorlopende opdrachten of andere bankoverschrijvingen.

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van donaties. Voor de verwerking van donaties ontvangen door ons ingeschakelde dienstverleners (zie hieronder) de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens. Dienstverleners mogen de gegevens alleen gebruiken om de aan hen opgedragen taken uit te voeren.

Financiële transacties die op onze websites worden uitgevoerd, worden afgehandeld via:

 • Stripe, Inc. ("Stripe"), externe leverancier van betalingsdiensten,

 • Paypal, Inc. ("Paypal"), externe leverancier van betalingsdiensten en

 • GLS-Bank ("Bank"), leverancier van het SEPA-systeem voor automatische afschrijvingen

Wij raden u aan het privacybeleid van Stripe te lezen (https://stripe.com/gb/privacy) en dat van Paypal (https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-prev) voordat u een transactie verricht via deze leveranciers. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan Stripe of Paypal verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen voor transacties die u met ons aangaat. Wij slaan uw creditcardgegevens niet op.

Wij gebruiken uw gegevens om onze donateurs per e-mail (of via een ander kanaal) op de hoogte te houden van het werk van WeMove Europe en onze campagnes. U kunt uw toestemming om informatie te ontvangen te allen tijde herroepen door u uit te schrijven of ons een bericht te doen toekomen zoals hieronder beschreven.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. WeMove heeft een gerechtvaardigd belang bij contact hebben met onze donateurs.

(4) Contact

U kunt contact met ons opnemen per post, e-mail naar info@wemove.eu, telefoon of via direct bericht op Twitter of Facebook. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken, bijvoorbeeld om u de door u gevraagde diensten, materialen en informatie te verstrekken. Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. WeMove heeft een gerechtvaardigd belang bij contact hebben met de gebruikers van onze websites en bij beantwoording van eventuele vragen of verstrekking van informatie.

(5) Campagne-e-mails of "nieuwsbrief''

Wanneer u de eerste keer deelneemt aan een van onze campagnes of wanneer u uw gegevens indient via het formulier "Doe mee met onze beweging", vragen wij uw toestemming om u verdere e-mails te mogen sturen ("nieuwsbrief'').

Met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u gepersonaliseerde e-mails te sturen over de campagneactiviteiten van WeMove Europe (waaronder bijvoorbeeld nieuwe campagnes, andere actiecampagnes die mogelijk uw aandacht of deelname vereisen, geldinzamelingsacties, rapportage van ontwikkelingen van campagnes). Wij kunnen de door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld de campagne waaraan u deelnam, uw land, uw postcode) alsmede informatie over hoe u met onze e-mails omgaat (bijvoorbeeld de taal die u spreekt, de e-mails die u ontvangt interessant en gepersonaliseerd zijn.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, ender a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (toestemming). U geeft ons uw toestemming door te klikken op de overeenkomstige link in de bevestigingsmail. U ontvangt de bevestigingsmail na indiening van uw gegevens in een van onze formulieren wanneer u aan een campagne deelneemt. De gegevens blijven bewaard zolang uw toestemming geldig is. U kunt uw toestemming om campagne-e-mails te ontvangen te allen tijde herroepen door u uit te schrijven of ens een schriftelijk een bericht te sturen zoals hieronder beschreven.

(6) Sollicitatie naar een baan of vrijwilligerswerk

Als u online wilt solliciteren naar openstaande vacatures bij WeMove Europe kunt u ons uw sollicitatie per e-mail toesturen. U bepaalt u zelf de omvang van de gegevens die u ons als onderdeel van uw online-sollicitatie wilt toezenden. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor de administratie van uw sollicitatie naar werk en/of vrijwilligerswerk. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 26, lid 1, onder 1 ), van de Federale Wet betreffende de Gegevensbescherming (laatste versie) (Bundesdatenschutzgesetz n.F.). (besluit houdende vaststelling van een arbeidsverhouding). Uw sollicitatiegegevens worden uitsluitend doorgegeven aan en behandeld door de personen die verantwoordelijk zijn voor de gepubliceerde vacature en voor de wervingsprocedures. Alle deelnemende partijen behandelen uw sollicitatiedocumenten met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Na afronding van de selectieprocedure worden de gegevens die u voor de specifieke selectieprocedure hebt verstrekt en de toegezonden documenten na zes maanden gewist, tenzij wij met u een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst voor vrijwilligerswerk of een andersoortig overeenkomst hebben gesloten.

(7) Onderzoek van supporters

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om onderzoek te doen om meer informatie te vergaren over onze supporters uit publiekelijk toegankelijke bronnen. Soms helpt dit ons om een beter inzicht te krijgen in uw achtergrond, interesses en voorkeuren zodat wij onze communicatie en/of interacties met u kunnen verbeteren, ervoor kunnen zorgen dat onze communicatie en/of interacties met u relevant en gepast is/zijn en om u informatie kunnen verstrekken (soms via derden, bijvoorbeeld online-marketingtools zoals Facebook-of Google-advertenties) over petities en andere aspecten van onze diensten die volgens ans voor u interessant kunnen zijn.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 14, lid 2, onder f}, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Die maken het mogelijk om informatie voor een bepaalde tijd op te slaan en uw eindapparaat te identificeren.

Wij gebruiken cookies op sommige delen van onze websites, bijvoorbeeld om uw voorkeuren tijdens het bezoeken van websites te herkennen, om uw ervaring bij het bezoeken van website te kunnen verbeteren, om formulieren die ondertekening behoeven vooraf voor u in te vullen. Dit vergemakkelijkt de navigatie en maakt onze websites vriendelijker in het gebruik. Cookies helpen ons ook om bijzonder populaire delen van van onze websites te identificeren.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Wij gebruiken permanente cookies voor een betere gebruikersbegeleiding en individuele presentatie van de dienst. Wij gebruiken ook zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd zodra uw browser sluit. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies transparant voor u.

Belangrijk: Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde functies van onze websites mogelijk niet gebruiken.

De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, punt f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is in ons gerechtvaardigd belang om de gebruikersbegeleiding te optimaliseren of mogelijk te maken en de presentatie van onze website aan te passen.

7. Websites van derden

Wij linken onze websites rechtstreeks naar andere sites. U vindt op onze pagina bijvoorbeeld links naar Facebook, Twitter of YouTube. Externe websites worden niet gedekt door dit privacybeleid en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die sites. Wij adviseren u het privacybeleid te lezen van alle externe websites die u via links op onze websites bezoekt.

8. Gegevensbewaring

Tenzij uw persoonsgegevens nog nodig mochten zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en/of verwerkt, worden deze door ons doorgaans uit onze bestanden verwijderd vijf jaar nadat deze gegevens werden verzameld. Als uw persoonsgegevens vóór die datum (i) niet langer nodig zijn in verband met die doeleinden, (ii) wij niet langer gerechtigd deze gegevens te verwerken of (iii) u op geldige wijze uw recht op wissing uitoefent, zullen wij die gegevens op het desbetreffende tijdstip uit onze bestanden verwijderen.

Verzoekt u ons u geen campagnes/fondsenwerving/andere elektronische communicatie toe te willen zenden, zullen wij uw naam op onze "opt-out"-lijst laten staan om ervoor te zorgen dat er niet weer contact met u wordt opgenomen.

9. Dienstverleners

WeMove Europe maakt gebruik van dienstverleners om hun diensten te verlenen en uw gegevens te verwerken (bijv. bescherming tegen DDoS-aanvallen) (orderverwerking overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in opdracht van WeMove Europe en zijn verplicht zich te houden aan de geldende

voorschriften inzake gegevensbescherming Alie contractanten werden zorgvuldig uitgekozen en hebben alleen toegang tot uw gegevens voorzover en voor zo lang als nodig is om de diensten te verlenen.

We herinneren eraan dat sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") een lagere norm hanteren als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens hanteren. De eisen aan veiligheid zijn lager en de rechten voor personen minder uitgebreid. Het is ons streven om alleen te werken met dienstverleners in de EER die de beste bescherming van privacy bieden. Nochtans en wij In sommige gevallen wel kunnen werken met dienstverleners buiten de EER en zouden wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, kunnen doorgeven aan en/of opslaan op een bestemming buiten de EER. Maar als wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven en/of opslaan, zullen wij redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger passende maatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen.

10. Gegevensbeveiliging

Wij trachten ervoor te zorgen dat er passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen zijn om verlies, vernietiging, misbruik, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij beveiligen niet alleen de gebruiksomgeving maar gebruiken ook een van de

meest geavanceerde versleutelingsmethodes als wij uw gegevens over het internet transporteren. U kunt dit zien aan het gesloten slotsymbool in de adresbalk van uw browser en dat de adresregel begint met https://

Als wij uw gegevens anders delen dan is uiteengezet in dit privacybeleid doen wij dat uitsluitend met uw geïnformeerde toestemming.

Voor zeer gevoelige informatie (zoals de informatie verzameld voor een Europees burgerinitiatief volgens specifieke wettelijke voorschriften, die bijvoorbeeld uw ID­ nummer kan bevatten), versleutelen wij de gegevens ook alvorens deze op te slaan.

11. Uw rechten

Als gebruiker hebt u het recht om informatie te vragen over de door ons opgeslagen gegevens en het doel waarvoor wij deze gegevens opslaan en verwerken. Bovendien kunt u vragen om onjuiste gegevens corrigeren of ans verzoeken uw gegevens te wissen (gegevens die niet langer noodzakelijk zijn om te worden bewaard). U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de gegevensverwerking die plaatsvindt. U kunt een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelingen voor gegevensbescherming. U kunt dit beroep name doen op een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar de inbreuk vermoedelijk wordt gepleegd.

12. Kinderen

De websites van WeMove Europe richten zich niet op personen jonger dan 16 jaar. Als u nog geen 16 jaar oud bent, mag u daarom de websites van WeMove Europe niet gebruiken en geen persoonsgegevens invoeren op onze websites.

Als wij gegevens van personen jonger dan 16 jaar verzamelen, doen wij dat niet bewust. Bent u een ouder van een persoon jonger dan 16 jaar en ontdekt u dat uw kind onze websites gebruikt, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens en zorg ervoor dat de gegevens in kwestie worden verwijderd.

13. Beleidswijzigingen

Dit privacybeleid wordt door ons op gezette tijden geëvalueerd. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd een bijgewerkte versie op onze websites te plaatsen, niet in de laatste plaats vanwege wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Wij raden u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te controleren zodat u zeker weet dat u er nog altijd tevreden mee bent. Over belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u per e-mail informeren.

14. Contactgegeven

Hebt u vragen of zorgen over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

E-mail: dpo@wemove.eu

Adres: WeMove Europe SCE mbH

Planufer 91, 10967 Berlijn,

Duitsland