Misja

WeMove Europe to ruch społeczny łączący ludzi z różnych państw i środowisk, których wspólnym celem jest budowanie lepszej Europy. Chcemy demokratycznej Unii Europejskiej współtworzonej przez jej obywatelki i obywateli; Unii, w której szanuje się zasady sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej oraz chroni środowisko naturalne.

Nasza wizja Europy

Mieszkańcy i mieszkanki Europy często czują się bezsilni wobec decyzji podejmowanych przez odległe instytucje unijne lub rządy państw obradujące za zamkniętymi drzwiami. WeMove Europe łączy obywateli i obywatelki Unii Europejskiej we wspólnych działaniach, w których wzywamy Unię Europejską do lepszego decydowania o ważnych dla nas sprawach.

Sprzeciwiamy się tworzeniu regulacji na poziomie europejskim, które służą potężnym lobby, nie zaś interesom zwyczajnych obywateli i obywatelek. Naszą odpowiedzią nie jest powrót do nacjonalizmu, lecz współtworzenie systemu odzwierciedlającego potrzeby i troski Europejek i Europejczyków. Chcemy zbudować obywatelską alternatywę, dzięki której będziemy mogli wywierać nacisk tam, gdzie zmiana polityki jest potrzebna.

Nasza Europa jest demokratyczna. Chcemy, aby europejską demokracją kierowali jej obywatele i obywatelki: wszyscy ludzie mieszkający w Unii Europejskiej muszą mieć możliwość wyrażenia swojego zdania w unijnych procesach podejmowania decyzji. Polityki UE nie mogą dbać wyłącznie o dobro ogromnych korporacji i kierować się wąskimi interesami państw narodowych. Wspierając w pełni lokalne samodecydowanie, jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że trudne kwestie, jak np. unikanie podatków, zmiany klimatu czy przestępczość zorganizowana, wymagają rozwiązań na poziomie europejskim.

Nasza Europa jest sprawiedliwa. Chcemy europejskiej gospodarki, w której na pierwszym miejscu stawia się sprawiedliwość i równość obywateli i obywatelek Unii. Chcemy Europy która świadomie inwestuje w godną pracę i dobrobyt jej mieszkańców, Europy, w której obowiązuje sprawiedliwy system podatkowy. Każdy Europejczyk i Europejka powinni mieć równe szanse i równy dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, takich jak edukacja czy służba zdrowia.

Nasza Europa dba o środowisko naturalne. Chcemy Europy która chroni naszą planetę i jej klimat. Europa musi uwolnić się od niebezpiecznego uzależnienia od paliw kopalnych i zbudować system energetyczny oparty o efektywne wykorzystanie energii oraz jej odnawialne źródła. Naszym obowiązkiem jest chronić różnorodność biologiczną i dbać o poszanowanie praw zwierząt, w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Europejska polityka rolna musi wspierać przyjazne środowisku rolnictwo i zapewnić wszystkim zdrową i niedrogą żywność.

Nasza Europa chroni prawa i wolności obywatelskie. Chcemy Europy, która sprzeciwia się nadzorowi i inwigilacji i w zamian wspiera wolne pluralistyczne media - zarówno tradycyjne, jak i korzystające z nowych technologii. Nasza Europa nie patrzy biernie, gdy państwa narodowe ograniczają indywidualne prawa i swobody swoich obywateli i obywatelek.

Nasza Europa zwalcza dyskryminację. Chcemy Europy wolnej od wszelkiej dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy wyznanie. Chcemy Europy otwartej i różnorodnej, która na problemy migracji i uchodźstwa odpowiada w sposób etycznie właściwy i w której szanuje się prawa człowieka każdej osoby, bez względu na jej status prawny.

Nasza Europa jest wolna od korupcji. Chcemy Europy, w której niedopuszczalne jest wykorzystywanie władzy politycznej dla osiągania prywatnych zysków. Walczymy o jasne zasady regulujące sytuacje, w których występuje konflikt interesów, piętnowanie skorumpowanych polityków i ich trwałe odsunięcie od stanowisk publicznych.

Nasza Europa jest odpowiedzialna globalnie. Chcemy Europy, która wykorzystuje swoją pozycję międzynarodową do budowania pokoju, promowania praw człowieka i walki z ubóstwem we wszystkich rejonach świata.

W naszych kampaniach nie chodzi o mówienie „tak” lub „nie” Unii Europejskiej. Działamy wspólnie na rzecz naszej wizji Europy przyszłości, promując dobre polityki i sprzeciwiając się tym niedopuszczalnym. W ten sposób wzmacniamy europejską demokrację i pomagamy Unii usłyszeć głos jej obywatelek i obywateli.

Przeczytaj naszą strategię na lata 2021-2023